Výrobcovia / značky

Žiadny výrobca

Reklama

Obchodné podmienky

Objednávka

Uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platia pre nákup v internetovom obchode www.roer.sk.  Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu Robert Jurkovič - ROER, so sídlom v Piešťanoch, Orviská cesta 40. Kontaktné informácie nájdete v sekcii “ O nás “.

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.


Možnosti objednávky

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-shop")
Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky, tj:

-   meno a priezvisko

-  adresu bydliska a adresu dodania tovaru ak nie je zhodná s adresou bydliska

-  telefónne číslo pre zjednodušenie kontaktu

-  IČO a IČ DPH ak je objednávateľ podnikateľský subjekt

-  spôsob dopravyKaždá prijatá objednávka v našom obchode je záväzná.


Storno objednávky je možné do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. A to e-mailom objednavka@roer.sk alebo telefonicky 0903 396 818. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v čase, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka.

V prípade, že nakupujúci už nejakým spôsobom poukázal finančný obnos na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto sumu vrátiť. Ak bude chcieť nakupujúci stornovať svoju objednávku neskôr, bude to vykonané len po vzájomnej dohode obidvoch strán a prípadné zrážke (poplatku) za preukázateľné náklady s prevodom finančného obnosu.

Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom ihneď po jej uskutočnení.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravený zákonom č 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "obch.z."), zákonom č 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa a ďalej zákonmi pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravený zákonom č 513/1991 Sb. (Ďalej len "obch. Z.") a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné vzhľadom na charakter výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode priloženom k výrobku.


Odstúpenie od zmluvy

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na adresu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť . Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle § 53 ods 7 obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.


Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, v pôvodnom obale bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.


Záverečné ustanovenia

Platné obchodné podmienky sú k dispozícii pri osobnom odbere a na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy sv súvislosti so zmenou na trhu, ktoré predávajúci ponúka.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 1. 2011 a v plnom rozsahu ruší bývalé obchodné podmienky.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.